VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú používanie
Systému FADEUS, vrátane webovej stránky www.fadeusapp.sk a ich obsahu.
2. Pred využitím Systému FADEUS si pozorne prečítajte nasledovné všeobecné podmienky.
3. Dokončením registrácie v Systéme FADEUS vyjadrujete súhlas s tým, že sa budete riadiť týmito
všeobecnými podmienkami a ich akýmikoľvek zmenami. V prípade, ak s týmito všeobecnými
podmienkami nesúhlasíte alebo si nimi neprajete byť viazaní, Systém FADEUS nepoužívajte.
4. Všeobecné podmienky platia pre jednotlivé Subjekty a ich Klientov a neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy medzi Poskytovateľom a Subjektom, resp. Poskytovateľom a Klientom, ktorá vznikne
registráciou v Systéme FADEUS.
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Poskytovateľom je spoločnosť FADEUS s.r.o., Doležalova 3424/15C, Bratislava mests časť
Ružinov, 821 04, IČO: 54928176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 164050/B, e-mail: support@fadeus.app.
2. Systém FADEUS je elektronický rezervačný systém určený naj k správe rezervácií termínov
služieb Subjektu, ktoré si môžu prostredníctvom webového rozhrania rezervovať Klienti Subjektu.
Poskytovateľ umožňuje tretím osobám využívať systém FADEUS prostredníctvom vzdialeného
prístupu na server Poskytovateľa, na ktorom je systém umiestnený, vrátané dát uložených do
systém Subjektom alebo jeho Klientmi. Subjekt ako aj jeho Klienti pristupujú k Systému
prostredníctvom internetového prehliadača alebo mobilnej aplikácie.
3. Definícia pojmov
3.1. E-mailová adresa Subjektu - e-mailová adresa, ktorú Subjekt uviedol pri registrácii ako svoju
kontaktnú adresu;
3.2. E-mailová adresa Klienta - e-mailová adresa, ktorú Klient uviedol pri registrácií ako svoju
kontaktnú adresu;
3.3. Nariadenie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
3.4. Všeobecné podmienky – tieto podmienky vrátane ich prípadných príloh,
3.5. Registrácia registrácia Subjektu a Klienta do Systému
3.6. Zmluva Zmluva o sprístupnení Systému. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto všeobecné
podmienky vrátane ich príloh.
3.7. Systém FADEUS (ďalej aj „Systém“) online rezervačný systém špecifikovaný v odseku 2 tohto
článku.
3.8. Subjekt fyzická alebo právnická osoba poskytujúca služby barbera/barber shopu, ktorá
s Poskytovateľom uzavrela Zmluvu. Subjekt má plnú zodpovednosť za svojich Klientov.
3.9. Užívateľské rozhranie online prostredie, ktoré Poskytovateľ sprístupSubjektu a Klientovi
po jeho registrácii. Subjekt a Klient môže využiť Užívateľské rozhranie k prístupu k svojim
údajom, k dokumentácii vzťahujúcej sa k systému a ku všetkým službám a informáciám
poskytovaných Systémom.
3.10. Klient fyzická osoba, využívajúca služby Subjektu, kto môže prostredníctvom Systému
sledovať voľné termíny a zadávať online rezervácie, vykonávať platby, hodnotenie Subjektu
a využívať ďalšie možnosti poskytované Poskytovateľom alebo Systémom.
3.11. Strana zmluvná strana, t. j. Subjekt, Klient alebo Poskytovat.
3.12. Profil základné informácie týkajúce sa Subjektu a ním ponúkaných Služieb.
A. Vzťah medzi Poskytovateľom a Subjektom
Čl. 2 Uzavretie zmluvy medzi Poskytovateľom a Subjektom, zmluvné
podmienky
2.1. Zmluva sa uzatvára výlučne s osobami, kto prevádzkujú obchodnú činnosť a možno ich
identifikovať prostredníctvom niektorého z podnikateľských identifikátorov (predovšetkým DIČ), alebo
s právnickými osobami. Systém nie je určený k ívaniu spotrebiteľom a Zmluva ani tieto všeobecné
podmienky nemajú povahu spotrebiteľskej zmluvy v zmysle § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.
2.2. Zmluvu Subjekt s Poskytovateľom uzatvára elektronicky prostredníctvom registrácie Subjektu a to
vložením svojho e-mailu a hesla. Zmluva je uzavretá v okamihu, kedy Poskytovateľ odošle potvrdzujúci
e-mail na e-mailovú adresu Subjektu. Potvrdzujúci e-mail obsahuje odkaz pre aktiváciu Užívateľského
rozhrania. Po potvrdení aktivačného odkazu sa Subjekt môže prihlásiť a používať Systém
prostredníctvom Užívateľského rozhrania. Subjekt sa môže zaregistrovať iba po odsúhlasení týchto
všeobecných podmienok, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a upravujú vzájomné práva
a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy. Registráciou vznikne Subjektu Užívateľský účet,
prostredníctvom ktorého bude mať zabezpečený prístup do Systému.
2.3. Subjekt je povinný poskytnúť všetky požadované informácie správne a pravdivo. Poskytovateľ sa
spolieha na presnosť a pravdivosť informácií poskytnutých Subjektom. V prípade akejkoľvek zmeny
informácií je Subjekt povinný ich bezodkladne aktualizovať v rámci Systému. Poskytovateľ
nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by Subjektu vznikla v súvislosti s porušením tejto povinnosti.
Viac informácií o tom, ako Poskytovateľ spracúva osobné údaje je možné nájsť v Smernici ochrany
osobných údajov Poskytovateľa.
2.5. Subjektu je k povinný hradiť mesačné členské v Systéme vo výške 29,- EUR mesačne/barber a to
od druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uzavretí Zmluvy. Využitie Systému prvý
kalendárny mesiac nasledujúci odo dňa uzavretia Zmluvy je poskytované bezplatne. Mesačné členské
je automaticky hradené každý mesiac z bankového účtu, ktoSubjekt uviedol pri registrácií. V prípade,
že je Subjekt registrovaný v Systéme ako Barber shop, mesačné členské vo výške 29,- EUR platí pre
každého jedného barbera, ktorý vykonáva službu v Barber shope. Aktuálna cena mesačného členského
je k dispozícií v Systéme a môže sa meniť. Subjekt je oprávnený kedykoľvek zrušiť automatické platby
mesačného členského vo svojom Užívateľskom účte, čím Subjekt odstúpi od Zmluvy. Do uplynutia
príslušného obdobia mesačného členstva, za ktoré Subjekt zaplatil, bude môcť využívať výhody
členstva.
2.6. Subjekt je povinný špecifikovať niektoré informácie týkajúce sa poskytovaných služieb, najmä
adresu výkonu služby, otváracie hodiny, cenu za službu, ponuku služieb (typ strihu, masáž, umývanie),
predpokladaný čas výkonu služby a pod. Užívateľský účet Subjektu je editovateľný.
2.7. Rezervácia termínu Klientom je založená na tzv. „dynamickom termínovom kalendári“ na základe
predpokladaného času výkonu služby stanoveného Subjektom. Subjekt je oprávnený zrušiť rezerváciu
termínu, najneskôr šesťdesiat (60) minút pred plánovaným termínom výkonu služby, o čom je Klient
informovaný prostredníctvom notifikácie cez Systém. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie
rezervovaného termínu zo strany Subjektu.
2.7. Subjekt je oprávnený v rámci svojho Profilu si zvoliť možnosť platby za poskytované služby (platba
on-line, platba na mieste, prípadne kombinácia). Subjekt v rámci svojho profilu prehľad
o uhradených platbách za jeho služby (a to cez Systém, ako aj úhrady na mieste a vrátené platby
z dôvodu zrušenia termínu) a prehľad o príjme za poskytnuté služby počas konkrétneho časového
obdobia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na sumu vo výške 3 % z každej jednej uskutočnenej
transakcie cez Systém prostredníctvom platobnej karty Klienta.
2.8. V prípade, ak Subjekt vykoná úhrady mesačného členského po dobu minimálne dvanástich po sebe
idúcich kalendárnych mesiacov, je automaticky zaradený do súťaže, ktorej podmienky určí
Poskytovateľ.
2.9. Subjekt možnosť za poplatok vo výške 299,- EUR mesačne mať topovaný profil v Systéme, kedy
je profil Subjektu zverejňovaný na vrchnej pozícií v rámci zoznamu Subjektov. Cena za uvedenú službu
sa môže meniť a je splatná mesiac vopred. Subjekt vykoná úhradu voči Poskytovateľovi za uvedenú
službu na bankový účet Poskytovateľa.
2.10. Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť Subjektu Systém, a to v rozsahu a za podmienok uvedených
v týchto všeobecných podmienkach.
2.11. Subjekt sa zaväzuje užívať Systém v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a uhradiť cenu
mesačného členského Poskytovateľovi podľa bodu 2.5., resp. cenu za topovaný profil podľa bodu 2.9.,
ak túto službu využíva.
2.12. Subjekt berie na vedomie, že všetky oznámenia, upozornenia, faktúry a ďalšie písomné úkony
týkajúce sa Zmluvného vzťahu medzi Stranami môžu bzasielané e-mailom zaslaným na e-mailovou
adresu Subjektu. Poskytovateľ zašle taký e-mail na poslednú známu e-mailovú adresu Subjektu.
2.13. Poskytovateľ právo dočasne zablokovať alebo zrušiť Užívateľský účet Subjektu v prípade
podstatného porušenia všeobecných podmienok, napríklad autorských práv Poskytovateľa alebo
v prípade nahlásenia Užívateľského účtu Subjektu Klientom alebo treťou stranou po Udaní dôvodu.
Čl. 3 Podmienky prevádzky Systému
Prístupové heslá
3.1. Subjekt je povin utajovať svoje pstupové heslá a nakladať s nimi ako s dôvernými informáciami.
Poskytovateľ nezodpovedá za vyzradenie prístupových hesiel, ktoré v Systéme ukladané v
zašifrovanej forme.
Zálohovanie dát, nakladanie s dátami
3.2. Systém umožňuje Poskytovateľovi vykonávať exporty dát uložených v Systéme zahŕňajúce dáta o
online rezerváciách, Klientoch a platbách. Subjekt možnosť zálohovať si svoje dáta priebežne a
berie na vedomie, že Poskytovateľ nevykonáva žiadne zálohovanie dát Subjektu, a nie je zodpovedný
za akúkoľvek stratu alebo poškodenie dát uložených do Systému Subjektom.
Aktualizácia Systému, odstávky
3.3. Poskytovateľ je oprávnený priebežne vyvíjať Systém a vykonávať aktualizácie. Aktualizácie budú
vykonávané najmä za účelom zlepšenia stability Systému, ako reakcie na vývoj v oblasti informačných
technológií, alebo za účelom zlepšení funkcionalít.
3.4. Akékoľvek úpravy Systému, jeho grafického designu, obsahu, a akékoľvek ďalšie úpravy nie
vadou Systému. Subjekt nemá právo na pstup k predchádzajúcim verziám Systému ani na
požadovanie úprav na mieru. Poskytovateľ že meniť funkcionality kedykoľvek bez
predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti Subjektu. To by ale nemalo ovplyvniť skôr dohodnuté
maximálne množstvo rezervácií.
3.5. Poskytovateľ má právo ukončiť ďalší vývoj Systému. O takej skutočnosti informuje Subjekt vopred.
3.6. Poskytovateľ je oprávnený priebežne vykonávať údržbu Systému a jeho úpravy. V tejto vislosti
je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť alebo obmedz prevádzku Systému (odstávka).
Povinnosti Subjektu pri používaní Systému
3.7. Subjekt nesmie:
a. porušovať bezpečnostné opatrenia Systému alebo naň podnikať akékoľvek útoky, najmä
vkladaním malware (počítačové vírusy, Trojské kone, ransomware apod.) alebo iného
závadného obsahu alebo du, nesmie poškodzovať, blokovať, narúšať, preťažovať Systém
a meniť, blokovať alebo obchádzať procesy zabudované do Systému;
b. odstraňovať alebo použív akúkoľvek časť Systému alebo informácie z neho získané za účelom
vloženia týchto údajov do akejkoľvek inej databázy,
c. kopírovať alebo ďalej používať ochranné známky Poskytovateľa alebo zverejňovať akékoľvek
nepravdivé informácie o Poskytovateľovi alebo Systéme,
d. zverejňovať, zdieľať alebo ďalej poskytovať akékoľvek prihlasovacie údaje získané v súvislosti
so Zmluvou,
e. používať Systém iným ako obvyklým spôsobom,
f. inak používať Systém v rozpore s právnymi predpismi.
3.8. Subjekt zodpovedá za porušenie Zmluvy akoukoľvek osobou, ktorej sprístup Systém alebo
Užívateľský účet rovnako, ako by Zmluvu porušil sám.
3.9. Poskytovateľ je oprávnený vo svojich informačných a reklamných materiáloch zverejniť informáciu
o tom, že Subjekt využil alebo využíva služby Poskytovateľa. Ssob použitia nesmie znižovať dobré
meno Subjektu.
3.10. Poskytovateľ je oprávnený zasielať vo forme e-mailu informácie obsahujúce novinky v Systéme
alebo informácie ohľadom ďalších služieb Poskytovateľa. Poskytovateľ môže Subjekt požiadať o súhlas
so zasielaním iných informácií, ktoré sa netýkajú obchodných služieb Poskytovateľa, v takom prípade
ho musí vždy požiadať o súhlas a poskytnúť mu všetky informácie v súlade s právnymi predpismi a
Nariadením. Subjekt je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním informácií a to
bezodplatne a bez akýchkoľvek podmienok či sankcií.
Užívanie Systému, autorské práva
3.11. Subjekt je oprávnený užívať Systém v rozsahu dojednanom v týchto všeobecných podmienkach.
3.12. Systém a jeho jednotlivé časti môžu byť chránené autorskými právami a inými právami
duševného vlastníctva Poskytovateľa. Subjekt nenadobúda od Poskytovateľa žiadne práva duševného
vlastníctva. Všetky práva duševného vlastníctva k Systému patria a zostávajú výhradne
Poskytovateľovi. Subjekt bude používať Systém ako službu a nebude mať kópie od jeho zdrojového
kódu. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.
3.13. Poskytovateľ udeľuje Subjektu obmedzené, nevýlučné, odvolateľné, neprevoditeľné
a nepostúpiteľné právo k bežnému užívaniu Systému. Subjekt nesmie dekompilovať Systém ani ho
akokoľvek upravovať. Oprávnenie je obmedzené na dobu trvania Zmluvy.
Zodpovednosť, povinnosť mlčanlivosti
3.14. Poskytovateľ týmto zdôrazňuje, že sa žiadnym spôsobom nepodieľa na tvorbe obsahu, ktorý
Subjekt komunikuje, zdieľa alebo ukladá prostredníctvom Systému. Poskytovateľ nie je zodpovedný za
obsah Subjektu, ak je prezentovaný na jeho internetových stránkach, v ívateľskom rozhraní,
Profile alebo iným spôsobom sprístupnený zo strany Subjektu voči tretím stranám.
3.15. Subjekt zabezpečí súlad obsahu prezentovaného prostredníctvom Systému s právnymi
predpismi. Subjekt nesmie používať Systém k vytváraniu, zdieľaniu alebo šíreniu akéhokoľvek obsahu,
ktorý je protiprávny, zavádzajúci, diskriminačný, podvodný, porušujúci práva tretích osôb, vyvoláva
pocit nebezpečenstva, nerešpektuje dôstojnosť druhých, obťažuje alebo ponižuje, obsahu, ktorý by
mohol byť považovaný za nevyžiadanú alebo nevhodnú reklamu, najmä nebude ponúkať služby, ktoré
nesúvisia s účelom Systému, inak porušuje právne predpisy alebo iné podmienky ktoré sa vzťahujú
k užívaniu Systému.
3.16. Všetky nároky tretích osôb v súvislosti s nelegálnym obsahom prezentovaným prostredníctvom
Systému je Subjekt povinný vyriešiť na svoje vlastné náklady a to vrátane prípadných nárokov tretích
osôb vznesených v tejto súvislosti voči Poskytovateľovi.
3.17. Akonáhle sa Poskytovateľ dozvie o porušení povinností stanovených v tomto článku zo strany
Subjektu, môže Poskytovateľ:
a) dočasne obmedziť alebo sčasti alebo úplne odstrániť nezákonný obsah a/alebo
b) zmazať alebo zakázať všetky dáta uložené Subjektom na serveroch Poskytovateľa prostredníctvom
Systému.
3.18. Subjekt sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa a zbaviť ho zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré
Poskytovateľovi vzniknú alebo budú voči nemu uplatnené v súvislosti s obsahom Subjektu, ktoré
vzniknú z obsahu Subjektu alebo v súvislosti s ním, mimo iného vrátane akýchkoľvek nárokov, že taký
obsah Subjektu porušuje alebo zneužíva práva tretích osôb.
Zodpovednosť za vady a za škodu
3.19. Za zálohy dát a databázu Subjektu vložených do Systému Subjektom je plne zodpovedný sám
Subjekt. Poskytovateľ také zálohy nevykonáva a nie je zodpovedný za stratu či poškodenie dát
Subjektu, bez ohľadu na to, z akého dôvodu k tomuto došlo. Subjekt toto berie na vedomie.
3.20. Poskytovateľ nezodpovedá za vadu či nedostupnosť Systému ani za takto spôsobenú škodu, ak ju
Poskytovateľ nezavinil, napr. bol spôsobená Subjektom alebo technickou či inou prekážkou, ktorá
nastala nezávisle na vôli Poskytovateľa a ktorá mu neumožňuje jej odstránenie. Týmto sa rozumejú
najmä prípady technických porúch pričítateľných Subjektu alebo tretej strane poskytujúcej Subjektu
alebo Poskytovateľovi služby relevantné pre prevádzku Systému. V takomto prípade nevznikajú
Subjekt nároky zo zodpovednosti za vady, náhradu škody ani iné nároky.
3.21. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadok Systému ani škodu s tým spojenú, ak bola zapríčinená
treťou stranou v spojitosti s treťou stranou, ktoposkytuje externé služby spojené so Systémom. Toto
sa týka aj situácie, kedy výpadok alebo škoda boli zapríčinené nesprávnym nastavením alebo
konfiguráciou, za ktorú je plne zodpovedný Subjekt v rámci správy Systému, najmä sa môže jednať
o nesprávnu konfiguráciu on-line platobnej brány.
3.22. Subjekt zodpovedá výlučne za akékoľvek vady a nedostatky pri poskytovaní služby svojim
Klientom. Poskytovatvylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá Klientovi alebo akejkoľvek
tretej strane môže vzniknúť v súvislosti so službou poskytovanou Subjektom, pokiaľ nie je spôsobená
úmyslom alebo hrubou nedbanlivosťou Poskytovateľa alebo nejde o zodpovednosť, ktorú podľa
platných právnych predpisov nemožno vylúčiť alebo obmedziť.
Čl. 4 Ukončenie Zmluvy
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia
Užívateľského účtu alebo neuhradením mesačného členského ani po upozornení na nápravu zo strany
Poskytovateľa. Ktorákoľvek strana môže Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou doručenou druhej
strane. Výpoveď Subjektu sa vykonáva v Užívateľskom rozhraní s okamžitou účinnosťou. V prípade
výpovede zo strany Poskytovateľa je povedná doba 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede na e-
mailovú adresu Subjektu. Počas výpovednej doby zostávajú všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
záväzné a Subjekt počas tejto doby plný prístup do Systému.
4.2. Právo Subjektu použív Systém zaniká tiež v prípade, ak bol Subjekt v posledných dvanástich
mesiacoch v rámci Užívateľského rozhrania neaktívny (Klient nevykonal rezerváciu termínu služieb
Subjektu). Táto nečinnosť sa považuje za stratu záujmu Subjektu a ukončenie Zmluvy. V tomto prípade
nie je Subjekt povinný podať písomnú výpoveď podľa bodu 4.1. a ukončenie Zmluvy nadobúda
účinnosť automaticky.
4.3. Subjekt aj Poskytovateľ môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností
uvedených v týchto všeobecných podmienkach, napr. nezaplatenie mesačného členského podľa bodu
4.1.
4.4. Odstúpenie od Zmluvy musí b vykonané v textovej podobe prostredníctvom e-mailu alebo
písomne na adresu sídla jednej zo strán. Odstupujúca strana uvedie v odstúpení dôvody odstúpenia.
Platné odstúpenie je účinné doručením na e-mailovú adresu, poprípade na adresu sídla strany, iba ak
odstupujúca strana uvedie v odstúpení neskorší moment zániku zmluvy.
Čl. 5 Vysporiadanie Zmluvy
5.1. Ukončenie Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré majú podľa
svojej povahy pretrvávať aj po ukončení Zmluvy, najmä zodpovednosť za škodu a povinnosti k
odškodneniu. Ďalej platí, že pokiaľ sa Strany výslovne nedohodnú inak, ukončenie Zmluvy ani členstva
nemá vplyv na povinnosť subjektu uhradiť akékoľvek vyúčtované čiastky ani nezakladajú nárok na
vrátenie uhradených čiastok, najmä ceny za mesačné členské a topovanie profilu. Subjekt nemá
nárok na vrátenie ceny zaplatené Poskytovateľovi za plnenie Zmluvy.
5.2. Vzhľadom k tomu, že Subjekt prístup ku všetkým dátam uloženým v Systéme v obvyklých
dátových formátoch (napr. príjem platieb za služby od Klientov počas určitej doby), a môže ich
kedykoľvek exportovať, Poskytovateľ nemá povinnosť pomáhať Subjektu s migráciou dát na inú
platformu, ani mu poskytovať akýkoľvek druh súčinnosti s týmto súvisiaci.
5.3. Po uplynutí tridsiatich kalendárnych dní od ukončenia Zmluvy Poskytovateľ odstráni všetky dáta
Subjektu uložené na serveri Poskytovateľa. Subjekt berie túto skutočnosť na vedomie, ako aj
skutočnosť, že zmazané dáta po ich odstránení nie je možné obnoviť.
Čl. 6 Záverečné ustanovenia
Jednostranné zmeny všeobecných podmienok
6.1. Poskytovateľ právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť všeobecné
podmienky a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich
funkcie Systému či nakladanie s údajmi Subjektu, z dôvodu rozšírenia alebo zmien Systému, zavedenia
nových služieb zo Strany poskytovateľa a pod.
6.2. Zmeny všeobecných podmienok budú zaslané Poskytovateľom na e-mailovú adresu Subjektu,
alebo prostredníctvom Užívateľského rozhrania a tiež budú zverejnené na internetovej stránke
Poskytovateľa.
6.3. Zmenené všeobecné podmienky nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v takto zmenených
všeobecných podmienkach, nie však sr, ako dôjde k oznámeniu o ich zmene Subjektu.
6.4. Pokiaľ Subjekt nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok, právo ich odmietnuť a ukončiť
Zmluvu s Poskytovateľovi výpoveďou v lehote do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy bol Subjekt
o zmene informovaný. Výpoveď zašle Subjekt Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailovej správny
alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden (1) mesiac odo dňa doručenia
výpovede. V prípade, ak Subjekt neukončí zmluvných vzťah podľa tohto bodu, platí, že so zmenami
všeobecných podmienok súhlasí.
Všeobecné ustanovenia
6.5. Všetky právne vzťahy medzi Subjektom a Poskytovateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Prípadné spory sa budú riešiť vzájomnou dohodou a v prípade neúspešného riešenia sporu
dohodou sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6.6. Ak je niektoré ustanovenie všeobecných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
6.7. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je
Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.
6.8. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva alebo povinnosti
vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok spriaznenej spoločnosti, právnemu nástupcovi,
kupujúcemu alebo nadobúdateľovi jej obchodných aktív súvisiacich s Poskytovateľom bez
predchádzajúceho súhlasu Subjektu.
6.9. Subjekt nie je oprávnený postúpiť, ako celok alebo sčasti, akékoľvek svoje práva a záväzky
vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok.
B. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom Subjektu
Čl. 7 Užívateľské účty
7.1. Klient obmedzené, nevýlučné, odvolateľné, neprevoditeľné a nepostúpiteľné právo na prístup
a používanie Systému a obsahu sprístupneného prostredníctvom Systému vo forme, ktorú
Poskytovateľ ponúka, a to výlučne na účely uvedené vo všeobecných podmienkach. Akékoľvek práva
v týchto všeobecných podmienkach poskytovania služieb výslovne neudelené si vyhradzuje
Poskytovateľ a jeho poskytovatelia licencií.
7.2. Aby Klient mohol využívať Systém, musí si zriadiť ívateľský účet podľa pokynov na registráciu
uvedených v týchto všeobecných podmienkach. V Systéme sa Klient registruje vložením svojho e-mailu
a hesla a zadaním určitých osobných údajov, ako meno, adresa, e-mail, telefónne číslo a aspoň jeden
platný spôsob platby. Zmluva je uzavretá v okamihu, kedy Poskytovateľ odošle potvrdzujúci e-mail na
e-mailovú adresu Klienta. Potvrdzujúci e-mail obsahuje odkaz pre aktiváciu Užívateľského rozhrania.
Po potvrdení aktivačného odkazu sa Klient môže prihlásiť a používať Systém prostredníctvom
Užívateľského účtu. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z
dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.
7.3. Klient týmto vyjadruje súhlas s tým, že bude uchovávať presné, úplné a aktuálne informácie
týkajúce sa jeho Užívateľského účtu. Viac informácií o tom, ako Poskytovateľ spracúva osobné údaje
Klienta je možné nájsť yv Smernici ochrany osobných údajov Poskytovateľa. Prístupové údaje do
Systému súkromné. Klient je povinný zaobchádzať s prístupovými údajmi k Užívateľskému účtu a
podobnými informáciami potrebnými pre prístup k Užívateľskému účtu Klienta ako s dôvernými
informáciami a používať ich bezpečným spôsobom, aby k nim nemali prístup tretie osoby. Klient môže
mať iba jeden osobný Užívateľský účet. Užívateľský účet je následne zo strany Klienta editovateľný.
7.4. V prípade, ak Klient podozrenie, že prístupové údaje k účtu Klienta získala neoprávnená osoba,
alebo že neoprávnená osoba má k účtu Klienta prístup, je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne
informovať Poskytovateľa. Klient zodpovedá za každú aktivitu pod svojím Užívateľským účtom.
7.5. Aby mohol Klient využívať Systém, musí Poskytovateľovi poskytnúť informácie o platnej platobnej
karte. Poskytovateľ neukladá informácie o platobnom nástroji Klienta; tieto informácie ukladá tretia
strana poskytujúca Poskytovateľovi platobné služby. Týmto Klient súhlasí, že zaplatí za všetky
rezervácie, ktoré urobí cez Systém niektorým s uvedených systémov platieb, s výnimkou tých, ktoré
budú hradené priamo na mieste výkonu služby Subjektom. Informácie o platnej platobnej karte, ktoré
Klient zadal do svojho Užívateľského účtu je povinný aktualizovať.
7.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Užívateľský účet zrušiť alebo dočasne zablokovať v prípade
podstatného porušenia všeobecných podmienok, napríklad autorských práv Poskytovateľa alebo
v prípade nahlásenia Užívateľského účtu Klienta Subjektom alebo treťou stranou po udaní dôvodu,
najmä ak:
a) Klient zneužíva Systém alebo spôsobí škodu Poskytovateľovi, alebo koná v neprospech
Poskytovateľa,
b) Klient koná v neprospech Subjektu,
b) sa Poskytovateľ dôvodne domnieva, že Klient koná pri využívaní Systému podvodne,
c) Klient zadá falošnú rezerváciu termínu služieb (napr. nezaplatí alebo nie je prítomný v mieste výkonu
služby Subjektom) alebo iným spôsobom nedodrží svoje záväzky vyplývajúce z týchto všeobecných
podmienok;
d) existujú dôvodné pochybnosti o správnosti alebo pravosti rezervácie termínu služieb; alebo
e) Klient sa Poskytovateľovi vyhráža, obťažuje ho alebo voči nemu prejavuje rasistické, alebo iné
správanie, ktoré Poskytovateľ považuje za nevhodné.
7.7. Ak Poskytovateľ alebo Subjekt zruší konkrétny rezervovaný termín služby, ktorý bol zo strany
Klienta uhradený, Poskytovateľ prevedie príslušnú sumu na rovnaký bankový účet, z ktorého Klient
úhradu poukázal.
7.8. Užívateľský účet môže Klient kedykoľvek zrušiť postupom uvedeným v Užívateľskom účte.
Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká.
Čl. 8 Platby a platobné podmienky, rezervácia termínov
8.1. Klient si vyberie Subjekt na základe informácií ponúknutých Subjektom v jeho profile a zarezervuje
si termín služby. Klient je oprávnený zaplatiť vopred za službu platobnou kartou uvedenou
v Užívateľskom účte. Povinnosť platby Klienta platobnou kartou vzniká rezerváciou termínu služby
Subjektom výberom možnosti zaplatiť za službu vopred. Všetky rezervácie termínu vykonané Klientom
sú záväzné a zaväzujú Klienta k úhrade stanovenej ceny v prípade, ak je povinný túto úhradu vykonať
(teda ak platí za službu vopred a nie priamo na mieste výkonu služby Subjektom). Poskytovateľ
následne inkasuje v mene Subjektu platbu.
8.2. Subjekt je oprávnený vybrať si možnosť platby za poskytnuté služby o čom bude Klient
informovaný v rámci profilu Subjektu.
8.2. Platba bude automaticky zúčtovaná z platobnej karty Klienta po rezervácii termínu a úhrade sumy.
Poskytovateľ je oprávnený vykonať v mene Subjektu blokáciu príslušnej sumy na platobnej karte
Klienta po vykonaní rezervácie termínu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na sumu vo výške 3 %
z každej jednej uskutočnenej transakcie v Systéme prostredníctvom platobnej karty Klienta.
8.3. Cena nezahŕňa prípadné bankové poplatky za prevedenie platby.
8.4. Klient je oprávnený mať rezervované naraz maximálne dva termíny. Klient je zároveň povinný
rezervovať si termín tak, aby sa tento uskutočnil maximálne do 30 kalendárnych dní odo dňa rezervácie
termínu.
8.5. Klient je oprávnený zrušiť rezerváciu termínu služby najneskôr dve (2) hodiny pred začatím termínu
služby. V prípade neskoršieho zrušenia rezervácie je Klient povinný kontaktovať príslušný Subjekt
a termín dohodnúť individuálne o čom bude informovaný v rámci svojho Užívateľského účtu
prostredníctvom notifikácie cez Systém. Zrušiť rezerváciu termínu je oprávnený aj Subjekt, o čom je
povinný informovať Klienta prostredníctvom notifikácie cez Systém. Poskytovateľ nenesie
zodpovednosť za zrušenie rezervovaného termínu zo strany Klienta.
Čl. 9 Výhody pre Klientov
9.1. Klient sa môže zapojiť do súťaže o vecné ceny v prípade, ak vykoná desať (10) on-line platieb za
rezervácie termínov cez Systém a ak neboli rezervované termíny zrušené zo strany Subjektu alebo
Klienta. Minimálny počet on-line platieb za rezervácie termínov sa môže meniť.
9.2. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne stanoviť podmienky platné pre zapojenie sa do súťaží
a propagačných akcií. Ďalšie informácie budú uvede na webovom sídle Poskytovateľa, resp. v
Systéme.
9.3. Vecné ceny nemožno vymeniť za hotovosť. Poskytovateľ je oprávnený požadovať vrátenie
prípadnej výhry od Klienta v prípade, ak podozrenie alebo zistí, že boli poskytnuté neoprávnene
alebo v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami.
Čl. 10 Záverečné ustanovenia
10.1. Na vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom sa primerane vzťahuje čl. 2 čl. 6 týchto
všeobecných podmienok.
10. 2. Všetky právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Prípadné spory sa budú riešiť vzájomnou dohodou a v prípade neúspešného riešenia sporu
dohodou sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
10.3. Ak je niektoré ustanovenie všeobecných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Táto verzia všeobecných obchodných podmienok platí od ....... 2023.